Jump to content

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi: Atal Trais Ieuenctid

Caiff dau aelod o Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi eu secondio'n llawn amser i Uned Atal Trais Cymru fel rhan o’n nod i roi ymateb system gyfan ar waith i atal trais.

Mae eu gwaith yn cwmpasu ystod eang o weithgaredd, gan gynnwys cynnwys ffordd well o weithio gyda phobl ifanc 18 - 25 oed sy'n ymwneud â thrais difrifol neu sy'n ymwneud â throseddau a nodwyd fel rhagflaenydd i drais difrifol.

Mae'n cynnwys cynnig gwahanol lefelau o gefnogaeth i Reolwyr Troseddwyr gan swyddogion ar secondiad, yn dibynnu ar natur lefel yr ymyrraeth a nodwyd. Ymhlith yr enghreifftiau mae datblygu dangosfyrddau, sy'n defnyddio asesiadau gan ystyried profiadau ac aeddfedrwydd plentyndod niweidiol, yn ogystal â chyngor ar gynllunio rheoli risg, yn ogystal â hyfforddiant sy'n ystyried rhagfarn a normaleiddio anymwybodol wrth weithio gydag oedolion ifanc.

"Mae newid o ran ffocws i oruchwylio a rheoli risgiau unigolion sydd â chysylltiadau i drais difrifol a chyfundrefnol yn effeithiol eisoes yn mynd rhagddo yng Ngwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi.

“Mae ein gwaith fel aelodau o Uned Atal Trais Cymru yn ein galluogi i archwilio sut y gellir defnyddio'r dulliau gweithredu hyn a'u symleiddio i sicrhau bod adnoddau yn targedu'r rhai hynny sy'n ymwneud â throseddau sy'n gysylltiedig â thrais difrifol yn y ffordd fwyaf effeithiol.

“Mae data diweddar, ar ôl gweithredu ffordd uwch o weithio, yn dangos ymroddiad a brwdfrydedd cydweithwyr ym mhob sector i sicrhau bod y rhai hynny sy'n profi, neu sy'n wynebu risg o brofi trais difrifol, naill ai fel troseddwr neu ddioddefwr, yn cael y cymorth a'r arweiniad sydd eu hangen arnynt.”

James Beazley, Cydlynydd Atal Trais Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y ffyrdd gwell o weithio, neu unrhyw agwedd ar waith Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi gydag Uned Atal Trais Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni.