Jump to content

Pwy ydym ni

Sefydlwyd Uned Atal Trais Cymru yn sgil cyllid a gafwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2019, ac mae'n bartneriaeth o weithwyr proffesiynol penodedig. Mae'r tîm craidd yn cynnwys aelodau o heddluoedd, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Adran Mewnfudo'r Swyddfa Gartref a'r sector gwirfoddol.

Rydym yn mabwysiadu dull gweithredu iechyd y cyhoedd i atal trais. Golyga hyn ein bod yn ceisio deall achosion trais yn seiliedig ar dystiolaeth. Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth hon i ddatblygu ymyriadau sy'n canolbwyntio ar achosion sylfaenol trais. Rydym yn gwerthuso'r ymyriadau hyn yn gywir cyn datblygu pob un er mwyn helpu mwy o bobl a chymunedau ledled Cymru. Drwy'r dull gweithredu hwn, rydym yn ceisio datblygu ymateb system gyfan i atal trais.

Who’s involved

Core Members Associate Members Organisations we’ve commissioned

Core Members

Jon Drake, Cyfarwyddwr

Mae Jon yn gyn-swyddog yr Heddlu sydd wedi gwasanaethu am dros 30 mlynedd yn Swydd Stafford a Heddlu De Cymru yn dilyn hynny lle y bu'n Brif Gwnstabl Cynorthwyol.

Daniel Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr

Ymunodd Daniel â’r Uned Atal Trais o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru lle bu’n Bennaeth Partneriaethau.

Lara Snowdon, Arweinydd y Rhaglen Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae rôl Lara yn cynnwys arweinyddiaeth strategol, ymchwil a gwerthuso wrth i ni ddatblygu ein dull iechyd cyhoeddus o atal trais yng Nghymru.

Detective Chief Inspector Jason Herbert

Jason is seconded to the Violence Prevention Unit as our Police Lead. Prior to moving into Unit, Jason was the Head of Custody Services in South Wales Police.

Emma Barton, Rheolwr Canlyniadau Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyn ymuno â'r Uned Atal Trais, arweiniodd Emma dîm ymchwil i ddarparu nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso.

Emma Thomas, Senior Police Analyst

Emma joins the Violence Prevention Unit from North Wales Police, where she is the Principal Analyst for the force.

Annemarie Newbury, Swyddog Canlyniadau Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Annemarie yn ymuno â'r Uned Atal Trais o Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bu'n gweithio fel ymchwilydd ym maes Iechyd y Cyhoedd a phlismona.

Gemma Woolfe, Cydlynydd Atal Trais Difrifo

Mae Gemma ar secondiad i'r Uned Atal Trais o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru fel Cydlynydd Atal Trais Difrifol.

Kelly Williams, Cydlynydd Atal Trais Difrifo

Kelly yw Cydlynydd Trais Difrifol ardal Gwent, ar ôl gweithio ym maes Llywodraeth Leol yn Gwent am 10 mlynedd.

Amanda Hanson, Cydlynydd Atal Trais Difrifo

Amanda yw Cydlynydd Atal Trais Difrifol Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yng Ngogledd Cymru.

James Beazley, Cydlynydd Atal Trais, Wasanaeth Carchardai a Phrawf EM

Mae James ar secondiad o Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi ac mae wedi ymgymryd â rôl Swyddog Prawf Troseddau Cyfundrefnol Difrifol ar gyfer Cymru.

Alice Heiden - Swyddog Prawf Atal Trais Difrifol, Wasanaeth Carchardai a Phrawf EM

Mae Alice ar secondiad o Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, ar ôl gweithio fel Rheolwr Troseddau am bum mlynedd yng Ngwent.

Bryony Parry, Swyddog Cyfathrebu

Mae Bryony yn gyfrifol am holl weithgaredd cyfathrebu mewnol ac allanol yr Uned Atal Trais

Holly Freeman, Swyddog Cymorth Busnes

Mae Holly wedi ei secondio i'r Uned Atal Trais gan Heddlu De Cymru fel Swyddog Cymorth Busnes.

Arweinydd Cyfiawnder Ieuenctid

Mae'r Arweinydd Cyfiawnder Ieuenctid, o'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, yn gweithio gyda'r Uned Atal Trais i sicrhau bod gwaith yn cyfrannu at system cyfiawnder ieuenctid sy'n trin plant yn deg ac yn eu helpu i adeiladu ar eu cryfderau.

Llywodraeth Cymru - Addysg

Mae dau Arweinydd Addysg o Lywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Uned Atal Trais i lywio gweithgaredd atal trais mewn addysg.

Mewnfudo o'r Swyddfa Gartref

Crimestoppers UK

Cymorth i Ferched Cymru

Arweinydd Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Arweinydd Rhaglen yr Ysgol

Athro Anrhydeddus

Ymgynghorydd GIG