Jump to content

Pwy ydym ni

Sefydlwyd Uned Atal Trais Cymru yn sgil cyllid a gafwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2019, ac mae'n bartneriaeth o weithwyr proffesiynol penodedig. Mae'r tîm craidd yn cynnwys aelodau o heddluoedd, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Adran Mewnfudo'r Swyddfa Gartref a'r sector gwirfoddol.

Rydym yn mabwysiadu dull gweithredu iechyd y cyhoedd i atal trais. Golyga hyn ein bod yn ceisio deall achosion trais yn seiliedig ar dystiolaeth. Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth hon i ddatblygu ymyriadau sy'n canolbwyntio ar achosion sylfaenol trais. Rydym yn gwerthuso'r ymyriadau hyn yn gywir cyn datblygu pob un er mwyn helpu mwy o bobl a chymunedau ledled Cymru. Drwy'r dull gweithredu hwn, rydym yn ceisio datblygu ymateb system gyfan i atal trais.

Who’s involved

Core Members Associate Members Organisations we’ve commissioned

Core Members

Daniel Jones, Arweinydd Uned Atal Trais

Ymunodd Daniel â’r Uned Atal Trais o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru lle bu’n Bennaeth Partneriaethau.

Gemma Woolfe, Cydlynydd Atal Trais Difrifo

Mae Gemma ar secondiad i'r Uned Atal Trais o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru fel Cydlynydd Atal Trais Difrifol.

Detective Chief Inspector Jason Herbert

Jason is seconded to the Violence Prevention Unit as our Police Lead. Prior to moving into Unit, Jason was the Head of Custody Services in South Wales Police.

Lara Snowdon, Arweinydd y Rhaglen Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae rôl Lara yn cynnwys arweinyddiaeth strategol, ymchwil a gwerthuso wrth i ni ddatblygu ein dull iechyd cyhoeddus o atal trais yng Nghymru.

Emma Barton, Rheolwr Canlyniadau Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyn ymuno â'r Uned Atal Trais, arweiniodd Emma dîm ymchwil i ddarparu nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso.

Dr Alex Walker, Violence Prevention Outcomes Officer

Alex is the evaluation lead for the Violence Prevention Unit, and has also conducted valuable research, including research on the experiences of bystanders to domestic violence during the COVID-19 pandemic.

Bryony Parry, Swyddog Cyfathrebu

Mae Bryony yn gyfrifol am holl weithgaredd cyfathrebu mewnol ac allanol yr Uned Atal Trais

Lauren Hopkins, Cymorth Cyfathrebu

Ymunodd Lauren â'r tîm yn gynharach eleni, gan gefnogi cyfathrebu ac ymgysylltu Uned Atal Trais yn bennaf ar gyfer y Fframwaith Atal Trais Ieuenctid.

Association of School and College Leaders

Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant

Crimestoppers UK

Heddlu Dyfed-Powys

Dyfed-Powys Police Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Gwent Comisiynydd Yr Heddlu A Throsedi

Ewch i wefan Gwent Comisiynydd Yr Heddlu A ThrosediGwent Comisiynydd Yr Heddlu A Throsedi


Mewnfudo o'r Swyddfa Gartref

Heddlu Gogledd Cymru

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub

Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Llywodraeth Cymru

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cymorth i Ferched Cymru