Jump to content

Pwy ydym ni

Sefydlwyd Uned Atal Trais Cymru yn sgil cyllid a gafwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2019, ac mae'n bartneriaeth o weithwyr proffesiynol penodedig. Mae'r tîm craidd yn cynnwys aelodau o heddluoedd, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Adran Mewnfudo'r Swyddfa Gartref a'r sector gwirfoddol.

Rydym yn mabwysiadu dull gweithredu iechyd y cyhoedd i atal trais. Golyga hyn ein bod yn ceisio deall achosion trais yn seiliedig ar dystiolaeth. Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth hon i ddatblygu ymyriadau sy'n canolbwyntio ar achosion sylfaenol trais. Rydym yn gwerthuso'r ymyriadau hyn yn gywir cyn datblygu pob un er mwyn helpu mwy o bobl a chymunedau ledled Cymru. Drwy'r dull gweithredu hwn, rydym yn ceisio datblygu ymateb system gyfan i atal trais.

Who’s involved

Core Members Associate Members Organisations we’ve commissioned

Core Members

Jon Drake, Cyfarwyddwr

Mae Jon yn gyn-swyddog yr Heddlu sydd wedi gwasanaethu am dros 30 mlynedd yn Swydd Stafford a Heddlu De Cymru yn dilyn hynny lle y bu'n Brif Gwnstabl Cynorthwyol.

Daniel Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr

Ymunodd Daniel â’r Uned Atal Trais o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru lle bu’n Bennaeth Partneriaethau.

Lara Snowdon, Arweinydd y Rhaglen Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae rôl Lara yn cynnwys arweinyddiaeth strategol, ymchwil a gwerthuso wrth i ni ddatblygu ein dull iechyd cyhoeddus o atal trais yng Nghymru.

Emma Barton, Rheolwr Canlyniadau Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyn ymuno â'r Uned Atal Trais, arweiniodd Emma dîm ymchwil i ddarparu nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso.

Bryony Parry, Swyddog Cyfathrebu

Mae Bryony yn gyfrifol am holl weithgaredd cyfathrebu mewnol ac allanol yr Uned Atal Trais

Alex Walker, Violence Prevention Outcomes Officer

Alex’s role involves conducting, and supporting with, research and evaluation.

Lauren Reynolds, Administration Assistant

Lauren is the Administration Assistant for the Violence Prevention Unit, providing support to all strand leads.

Detective Chief Inspector Jason Herbert

Jason is seconded to the Violence Prevention Unit as our Police Lead. Prior to moving into Unit, Jason was the Head of Custody Services in South Wales Police.

Gemma Woolfe, Cydlynydd Atal Trais Difrifo

Mae Gemma ar secondiad i'r Uned Atal Trais o Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru fel Cydlynydd Atal Trais Difrifol.

Ffion Hughes, Administration and Resource Officer

Ffion provides administration and communication support for the Violence Prevention Unit and VAWDASV Research Network.

Hannah Kinsella

Hannah is seconded to the Violence Prevention Unit from the South Wales Police and Crime Commissioner's Office as the Programme Manager.

Lindsey Sharville, Sergeant

Police co-ordinator from South Wales Police and Probation, link to Intelligence.

Arweinydd Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Crimestoppers UK

Mewnfudo o'r Swyddfa Gartref

Athro Anrhydeddus

Local Authorities

National Independent Safeguarding Board

Ymgynghorydd GIG

Arweinydd Rhaglen yr Ysgol

The Children's Society

Wales Safer Communities Network

Welsh Local Government Association

Cymorth i Ferched Cymru